Màster universitari en Enginyeria Industrial

GB Foods

Breu presentació de l'empresa

GBfoods és una corporació multinacional especialitzada en desenvolupament, producció i comercialització de productes culinaris present a 70 països de 4 continents, amb marques líders als sectors de Brous, Sopes, Salses, Postres i altres especialitats.

Disposa de 19 fabriques distribuïdes per Europa i África amb 3.600 col·laboradors, 2.000 en plantilla industrial i 1.600 en serveis corporatius i unitats de negoci. Facturació anual 1.300 milions €

Des deis seus inicis s'ha caracteritzat sempre per la investigació i la innovació al camp de la indústria alimentaria i és pionera en nous sistemes de conservació d'aliments al marge de la tradicional deshidratació . El nostre esforc; per adaptar-nos als costums, gustos i tradicions de cada país permet que durant les 24 hores del día, estem presents al menú de milions de llars de tot el món. Les categories en qué operem es focalitzen en les ajudes culinaries i les meal solutions en qualsevol tecnología, tant al mercat de gran consum com al de Food Service.

El patrimoni més valuós de la companyia és el nostre equip técnic i humà, altament qualificat i professional, i la creativitat i permanent evolució, és el nostre principal senyal d'identitat.

La planta de Ballobar disposa de 30 línies de producció altament automatitzades, i gestionades per una plantilla de 170 col·laboradors distribuïts en quatre equips que s·organitzen per mantenir la activitat 24 hores 6 dies a la setmana 296 dies/any. Produeix 50.000 tn de producte alimentari deshidratat anul·lament (sopes, brous, instant soups, plats preparats) per les diverses marques corporatives focalitzades a mercats internacionals.

Dotada amb sistemes de gestió SAP, i control industrial SCADA, MES, ERP la planta es gestionada per un equip tècnic pluridisciplinar amb biòlegs, agrònoms, bromatòleg, i enginyers industrials al qual dona suport l'equip d'administració i personal. Disposa de les acreditacions IS022000 de seguretat alimentària i 15014001 de gestió ambiental.
 

Modalitat de Formació Dual 

Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL:

  • Departament d'oficina tècnica

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

GB Foods oferix a l’alumne la realitzió del TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'estudiant s'integrara en oficina técnica de la planta que reporta directament a direcció i dona servei i suport de forma transversal als altres departament de fabrica producció, manteniment, qualitat i medi ambient, i PRL, i també al departament corporatiu d'enginyeria.

Aquesta  funció transversal  de suport facilitarà a l'estudiant a participar  en tasques  i projectes diversos com son: ·

  • Supervisió i/o execució de projectes d'inversió de renovació d'equips existents o noves implantacions, tant obra civil com instal·lacions de serveis auxiliars o productives.
  • Desplegament model manteniment i dinàmiques de millora contínua impulsades corporativament a tota el grup industrial i catalitzats amb les eines Process Kaizen Enginyer (PKE) del grup consultor EFESOS
  • Gestió de grups de millora contínua a peu de línia.
  • Participació tasques diaries seguiment i execució manteniment correctiu, preventiu, i predictiu d'installacions productives amb eines móduls PM de SAP, tant en la vesant mecànica com en la diagnosi i correcció de desviacions als equips electrònics disposant per aixó de programadores SIEMENS SIEMNATIC FIELD PG M6.
  • Reporting i analisis diari/setmanal/mensual indicadors KPl's basics de eficiències i d'averies
  • Manteniment i parametrització de sistemes SCADA, MES i xarxes wifi i ethernet de la planta
  • Gestió aprovisionament i catalogació de recanvis de taller

Formació integrada en l'empresa

Horari

A determinar amb l'estudiant, tant durant el període lectiu com el període no lectiu.

 

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Ctra A-131 Fraga -Huesca KM 12,8  - Ballobar, C.P. 22234      

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Amplitud d'expectatives  i bona disposició treball amb equips

Idiomes

Nivell B1 Anglés  mínim

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es requreix de mobilitat pròpia pel deplaçament fins a la planta, ubicada a 45 km de Lleida (35 minuts).