Màster universitari en Enginyeria Industrial

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102107 QUÍMICA C 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS C 6
102117 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ C 6
102118 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT C 6
102303 TEORIA DE MÀQUINES C 6
102308 MATERIALS PER A LA FABRICACIÓ MECÀNICA C 6
14520 GENERACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'ENERGIA B 6
14523 OPERACIONS BÀSIQUES DE PROCESSOS QUÍMICS B 6
14526 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ B 6
14530 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I B 6
14532 GESTIÓ DE PROJECTES I DE RECURSOS HUMANS B 6
14535 ANÀLISI ESTRUCTURAL MECÀNIC O 6
14536 ENGINYERIA DE SISTEMES O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102111 ENGINYERIA TÈRMICA I C 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS C 6
102114 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA C 6
102115 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL C 6
102305 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I C 6
102307 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS C 6
102310 EXPRESSIÓ GRÀFICA II C 6
14521 SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇATS B 6
14522 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES I B 6
14528 CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS I B 6
14531 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II B 6
14534 TERMOHIDRÀULICA O 6
14537 CONTROL REALIMENTAT O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14522 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES I B 6
14528 CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS I B 6
14531 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II B 6
14532 GESTIÓ DE PROJECTES I DE RECURSOS HUMANS B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14523 OPERACIONS BÀSIQUES DE PROCESSOS QUÍMICS B 6
14524 MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES B 6
14525 DISSENY DE SISTEMES ELÈCTRONICS I DE CONTROL B 6
14527 CONTROL, CERTIFICACIONS I AUDITORIES B 6
14529 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ESTRUCTURES ORGANITZATIVES B 6
14532 GESTIÓ DE PROJECTES I DE RECURSOS HUMANS B 6
14535 ANÀLISI ESTRUCTURAL MECÀNIC O 6
14536 ENGINYERIA DE SISTEMES O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14531 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II B 6
14534 TERMOHIDRÀULICA O 6
14537 CONTROL REALIMENTAT O 6
14538 MÀQUINES ELÈCTRIQUES A LA INDÚSTRIA O 6
14539 DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES O 6
14540 ANÀLISI D'EQUIPS TÈRMICS INDUSTRIALS O 6
14541 ESTUDIS CAE D'ELEMENTS DE MÀQUINES O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14531 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II B 6
14532 GESTIÓ DE PROJECTES I DE RECURSOS HUMANS B 6
14533 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 18
14544 MOBILITAT I O 6
14545 MOBILITAT II O 6
14546 PROJECTES EN EMPRESA I O 6
14547 PROJECTES EN EMPRESA II O 6