Màster universitari en Enginyeria Industrial

Accés

Preinscripció i matrícula

Curs 2024-25

La preinscripció s'haurà de realizar por Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà realitzar pel sistema d'automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre, sol·licitant cita previa.

L'accés per Internet estrà habilitat durant les dates indicades: http://automatricula.udl.cat/

PRIMER TERMINI

 • Preinscripció: de l'1 de març al 5 julio del 2024
 • Resolució: 23 de juliol del 2024
 • MatrÍcula: 29 i 30 de juliol del 2024
 • Modificacions de matrícula: 3 i 4 d'octubre del 2024

Resolució de la preinscripció del primer termini: Listado

 

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: del 31 de juliol al 9 de setembre del 2024
 • Resolució: 19 de setembre del 2024
 • Matrícula: 24 i 25 de setembre del 2024
 • Modificacions de matrícula: 3 i 4 d'octubre del 2024

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinadri de preinscripció.

Criteris generals d'admissió

Criteris generals d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Industrial

L'apartat 4.2 de l'annex associat a l'Ordre ministerial CIN/311/2009 especifica que qualsevol estudiant que sigui admés al màster haurà de complir alguna de les tres condicions següents:

 1. Podrà accedir al màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i que la seva formació estigui d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'esmentada Ordre CIN/351/2009. També hi poden accedir els titulats universitaris estrangers amb el títol homologat1 a qualsevol de les anteriors titulacions.
 2. Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat/da acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida ordre ministerial.
 3. Igualment, podrà accedir a aquest màster qui estigui en possessió de qualsevol altre títol de grau sense prejudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que s'estimin necessaris.

1El procés d'homologació ha de realitzar-se a través del ministeri pertinent del Govern d'Espanya.

Complements de formació

En el cas de futurs titulats en els diferents graus derivats de l'Ordre CIN/351/2009, no serà necessaria la realització de cap complement de formació per poder cursar aquest màster. En canvi, i d'acord amb l'apartat 4.2.3 de l'annex associat a l'Ordre ministerial CIN/311/2009, els estudiants que estan en possessió d'una titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial no adaptada a l'EEES hauran de fer uns complements de formació que garanteixin l'adquisició de totes les competències descrites en l'apartat 3 de l'Ordre CIN/351/2009. La Comissió d'Estudis haurà de seguir, si n'hi ha, els acords fixats en aquesta matèria per la Comissió Interuniversitària de Catalunya (CIC) o el Consell d'Universitats.

Pels titulats en Enginyeria Tècnica Industrial els complements formatius a cursar dependran de l'especialitat de procedència tal i com es mostra en la Taula.

Per a casos específics, la Comissió d'Estudis del Màster estudiarà cada cas particular, assegurant la realització de tots aquells complements de formació que permetin a l'estudiant adquirir totes les competències que es recullen a l'apartat 3 de l'Ordre CIN/351/2009.

Els complements de formació descrits seran assignatures extracurriculars del pla d'estudis del màster. És per això que en cap cas la realització d'aquests complements podrà comptabilitzar dins dels 120 ECTS associats al pla d'estudis del màster.

IMPORTANT: Quan la disparitat entre la formació rebuda pel candidat i el nivell necessari per accedir al màster faci necessària la realització de complements de formació amb un nombre de crèdits superior a 60 ECTS, l'alumne no podrà ser admès al màster.

 

Complements de Formació per a l'accés al Màster en Enginyeria Industrials des de les Enginyeries Tècniques Industrials

Enginyeria Tècnica de procedència

Enginyeria Tècnica Mecànica

Enginyeria Tècnica Elèctrica

Enginyeria Tècnica Electrònica

Enginyeria Tècnica Química

Enginyeria Tècnica Tèxtil

Assignatures a cursar

(30 crèdits)

Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat (6 cr)

Química (6 cr)

Química (6 cr)

Teoria de Màquines (6 cr)

Teoria de Màquines (6 cr)

Fonaments d'Enginyeria Electrònica (6 cr)

Elasticitat i Resistència de Materials I (6 cr)

Materials per a la Fabricació Mecànica (6 cr)

Elasticitat i Resistència de Materials I (6 cr)

Elasticitat i Resistència de Materials I (6 cr)

Organització de la Producció (6 cr)

Estructures i Construccions Industrials (6 cr)

Enginyeria Tèrmica I (6 cr)

Estructures i Construccions Industrials (6 cr)

Estructures i Construccions Industrials (6 cr)

Expressió Gràfica II (6 cr)

Mecànica de Fluids (6 cr)

Mecànica de Fluids  (6 cr)

Mecànica de Fluids (6 cr)

Mecànica de Fluids (6 cr)

Automatització Industrial (6 cr)

Expressió Gràfica II (6 cr)

Expressió Gràfica II  (6 cr)

Expressió Gràfica II (6 cr)

Expressió Gràfica II (6 cr)

Criteris d'admissió EPS-UdL

La Comissió d'Estudis del Màster ha acordat els següents criteris per a l'admissió i assignació de places per a la matrícula. Les sol·licituds recollides s'ordenaran atenent els criteris següents:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial que habiliti per exercicir la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial.
 2. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau adscrit a la branca d'enginyeria i arquitectura.
 3. Estar en possessió d'un altre títol universitari oficial de grau de caràcter cientifico-tècnic.

L'ordenació dels candidats es farà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient.