Màster universitari en Enginyeria Industrial

Treball de Fi de Màster

El treball de fi de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau i màster. En el màster en Enginyeria Industrial, el treball de fi de màster (TFM) té 18 ECTS, s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball que cada estudiant (o grup d'estudiants) realitza sota l'orientació d'un director o dos codirectors. Aquest treball permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster (guia docent).

Normativa

Reglament del Treball de Fi de Màster (aprovat per Junta d'Escola de 23/12/2010).

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFM cal tenir presentada la proposta de TFM. Per presentar la proposta cal tenir un 40% dels crèdits de la titulació aprovats.
 • Per fer la presentació del TFM cal haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació. 

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFM.

Director i codirectors del treball

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència a la titulació.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un membre del professorat ha d'actuar com a codirector.

Proposta

La proposta del treball de fi de màster pot obeir a algun dels casos següents:

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula

La matriculació dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFM dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del treball

El treball s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continuada. La nota final serà fruit de les notes de quatre ítems:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFM a realitzar. Serà avaluat pel director.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFM i les decisions preses. Serà avaluat pel director.
 • Document final del TFM (50%). Memòria final del TFM. Serà avaluat pel director.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Les notes corresponents als diferents ítems serà recollida pel director a través del Portafoli d'Avaluació Continuada del TFM, disponible en aquest enllaç.

Tribunal

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es fa a proposta del director, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del treball

El dipòsit del TFM s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en el Reglament del Treball de Fi de Màster.

El procediment per dipositar el TFM es pot consultar en aquest enllaç.

La defensa del TFM podrà fer-se entre l'1 d'octubre i el 15 de setembre del curs acadèmic on s'ha matriculat el treball.

Premi Enginyers Lleida

Cada any el Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya (COEC) en la seva delegació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior (EPS) convoquen el premi al millor Treball de Fi de Màster de la titulació d’Enginyeria Industrial. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

 

Pràctiques

El Pla d'Estudis d'aquest Màster no contempla pràctiques obligatories.