Màster universitari en Enginyeria Industrial

Objectius i competències

El màster presencial en Enginyeria Industrial té una orientació acadèmica, de formació polivalent i generalista, que permet formar els nostres estudiants d'acord amb les atribucions associades a la professió d'enginyer industrial. Així mateix, es considera que la formació amb fonaments sòlids científics i tecnològics obtinguda en el màster proposat capacita els professionals titulats per al desenvolupament d'activitats d'R+D+I.
El títol de màster professional en Enginyeria Industrial, d'acord amb l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

Objectius

Els objectius que ha d'assolir l'estudiant del màster en Enginyeria Industrial, d'acord amb l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial, són:

 • Tindre coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de medis continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.
 • Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.
 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
 • Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.
 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'R+D+i en plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions — i els coneixements i raons últimes que les sustenten — a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

Competències

Les competències que dóna el Màster en Enginyeria Industrials estan detallades en el següent document: Taula de Competències.