Màster universitari en Enginyeria Industrial

Fitxa de la titulació

Nom

Master universitari en Enginyeria Industrial

Crèdits ECTS

120 ECTS, 2 anys

Any d'inici

2014-15

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès (15%)

Places

20

Coordinació

Miquel Nogués Aymamí eps.coordmeind@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell EStudiantat
Consell EStudiantat
Consell EStudiantat
Formació Dual
Formació Dual
Formació Dual

Presentació del màster

El Màster en Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial. El Màster també dota als nostres estudiants de les competències, aptituds i actituds necessàries per dirigir i fer realitat projectes innovadors en l'àrea de l'enginyeria industrial, imprescindibles avui en dia tant per a empreses locals com nacionals i internacionals.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Industrial és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral.

Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa de l'àmbit industrial.

Durada del màster: 120 ECTS (2 anys acadèmics)

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

La creació i la transmissió de saber i la preparació de professionals són els grans eixos en els quals es mou la vida universitària, i per aquest motiu la preparació de bons professionals és i ha de ser el principal tema d'interès. La universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber. D'una banda, cal que quedi garantida la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions, per tal de seguir oferint una experiència intel·lectual, científica i humana específica a la societat; de l'altra, cal disposar de respostes àgils i flexibles per reorientar la docència en funció de les demandes de la societat.

El màster presencial en Enginyeria Industrial té una orientació acadèmica, de formació polivalent i generalista, que permet formar els nostres estudiants d'acord amb les atribucions associades a la professió d'enginyer industrial. Així mateix, es considera que la formació amb fonaments sòlids científics i tecnològics obtinguda en el màster proposat capacita els professionals titulats per al desenvolupament d'activitats d'R+D+I.
El títol de màster professional en Enginyeria Industrial, d'acord amb l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora, alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de màster). Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una elevada demanda laboral:

  • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra el seu 30è aniversari com a institució, i els estudis de la branca industrial els 23 anys d'implantació a Lleida.
  • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 30% de la docència del màster en Enginyeria Informàtica s'oferiex en àngles.
  • Perquè l'Escola Politècnica Superior ofereix el Màster en Enginyeria Industrial en Modalitat de Formació Dual, essent pionera a tot l'estat en aquesta modalitat

Sortides professionals

El màster en Enginyeria Industrial té una orientació polivalent i generalista, que permet formar els nostres estudiants d'acord amb les atribucions associades a la professió d'enginyer industrial, la professió per a la qual es capacita els titulats una vegada que han obtingut el titol és la de Enginyer/a Industrial.

Els titulats en Enginyeria Industrial de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

En concret se'ls capacitará per al desenvolupament dels perfils professionals següents:

  • Dissenyador/a i executor/a de sistemes, components, processos, instal·lacions i productes que solucionin necessitats determinades.
  • Gestor/a, director/a i administrador/a d'empreses.
  • Desenvolupador/a i director/a de projectes d'envergadura de qualsevol branca de l'enginyeria.
  • Organitzador/a industrial.
  • Docència.
  • Recerca.
  • Exercici lliure de la professió.

Descobreix el màster en 3 minuts