Màster universitari en Enginyeria Industrial

Ilerfred

Breu presentació de l'empresa

Industrial Leridana del Frío SL, amb nom comercial llerfred, és una empresa dedicada des de 1986 al disseny, execució i manteniment d'instal·lacions frigorífiques i d'atmosfera controlada .

llerfred és especialista amb instal·lacions de refrigeració, climatització, conservació de congelats, túnels de congelació , túnels de refredament ràpid a través de l'aire, refredament ràpid per aigua, producció de gel i sistemes de gestió i control computeritzats. llerfred disposa de més de 4.000 m2 d'instal·lacions compreses entre tallers, magatzem de materials, laboratori de programació i control, sala de reparació de compressors, cabina de pintura, estacions de soldadura, oficines i garatge. Compten amb un equip humà de més de 100 persones i d'una flota d'uns 60 vehicles totalment equipats

Modalitat de Formació Dual 

Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL:

 • Departament oficina tècnica

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Ilerfreda està interessat en què l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El candidat/a haurà d'executar les següents tasques:

 • Coordinar la gestió d'un equip humà en l'àmbit de la climatització .
 • Visitar obres industrials i domèstiques .
 • Realitzar pressupostos .
 • Executar plànols de ventilació, clima, fontanería
 • Càlcul i disseny de projectes d'instal·lacions mecàniques (principalment HVAC).
 • Dur a terme la coordinació amb el departament de compres per poder executar l'obra.
 • Aprendre a utilitzar diferents programes: TRELLO , ICGMANAGER, DRAFTSIGHT 
 • Interpretar i valorar les diferents tarifes i catàlegs de cada fabricant
 • Verificar el material que arriba a l'empresa per poder executar l'obra.
 • Ser responsable de la gestió i entrega dels resultats/projectes .
 • Donar suport tècnic als clients i operaris.
 • Elaborar pressupostos
 • Control tècnic i econòmic de projectes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Periode lectiu: especificar horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia) entre 8:00 - 13:30

Quan  l'estudiant  NO realitizi  activitats  de formació del Màster (classes o avaluacions)  l'estudiant farà l'horari establert per l'empresa.

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Polígon Industrial del Segre, Carrer Josep Segura Farré, Parcel·la 706, 25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

El candidat/a haurà de tenir capacitat de redacció i comunicació tècnica fluida, es valorarà experiència prèvia en el sector del fred comercial i industrial, HVAC (calefacció, ventilació i aire a condicionat)  i energies renovables. Ha de ser una persona proactiva, responsable, flexible i ordenada amb interès a evolucionar , aprendre i formar-se técnicament.

Idiomes

Català, Castellà i Anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Coneixements d'hidràulica i domini d'AutoCAD

Es requereix de mobilitat pròpia.