Màster universitari en Enginyeria Industrial

Romero Polo

romero polo

Breu presentació de l'empresa

L’empresa ROMERO POLO fou fundada l’any 1984 realitzant tasques en el sector de la Construcció a Catalunya i Aragó. Des dels seus inicis l’activitat central de la companyia és la construcció d’obra civil, en tots els seus àmbits, i compta amb una àmplia classificació com a contractista de l’Estat.

El nostre creixement s’ha fonamentat en un procés de diversificació estratègic, especialitzant-nos en activitats vinculades al sector de les infraestructures i de servei integral d’obra i manteniment, tant a organismes públics com privats, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis en el sector dels serveis, el sector energètic i les concessions, entre altres.

En l'actualitat l´empresa disposa de Delegacions a Barcelona i Saragossa i compta amb una plantilla de 400 treballadors.

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la de Gestió de Projectes i de Recursos Humans. tecnologia específica: Organització Industrial I. Bloc optatiu: Projectes d'Empresa.

Romero Polo si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques a desenvolupar l'estudiant seran:

  • Revisió del projecte executiu, que engloba: revisió d'amidaments, revisió que els equips en el projecte executiu estiguin dins la normativa vigent i revisió que el projecte sigui tècnicament executable.
  • Optimització i revisió de les instal·lacions a executar(traçats de les instal·lacions, proposta de millora de materials i maquinària ...)
  • Suport en la contractació de les instal·lacions amb els diferents industrials
  • Suport i coordinació en obra en l'execució de les instal·lacions conjuntament amb l'equip d'obra i els industrials.
  • Control in situ: Revisió que s'executin les instal·lacions amb els estàndards de qualitat establerts, control de la producció d'obra dels industrials, i planificació de l'obra amb l'equip d'obra per complir amb els terminis establerts
  • Atendre amb la resta d'equip d'obra a visites d'obra amb la direcció d'obra, direcció facultativa i client.
  • Suport al departament d'estudis en la fase de licitació d'obres.
  • Suport al departament de qualitat en termes d'eficiències energètica de la companyia..

Formació integrada en l'empresa

Horari

Durant el periode lectiu 9.00 a 13.00 hores

Durant el periode NO lectiu 8.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores

La durada de la formació

Octubre de 2023 a l'agost de 2025

Remuneració bruta anual

A determinar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Oficines ubicades en

C/. Comerç 2

25007 - Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Els únics requisits que s'exigeixen són interès i ganes d’aprendre, doncs, si poden accedir a la Formació Dual ja reuneixen els requisits formatius obligatoris.

Idiomes

Català i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

En el procés de selecció valorarem els estudiants que, com hem dit, mostrin més interès, voluntat, disponibilitat, ganes d’aprendre..., doncs, a banda de la formació, són trets fonamentals que ha de reunir qualsevol candidat/a que vulgui optar a un lloc de treball