Màster universitari en Enginyeria Industrial

Técnicas Mecánicas Ilerdenses - TMI

logo-TMI-LLEIDA

Breu presentació de l'empresa

Técnicas Mecánicas Ilerdenses S. L. (TMIpal), es una empresa de Lleida del sector del packaging
flexible. Especialitzada en el disseny i fabricació de línies integrals de dosificació, ensacat,
paletitzat i enfardat de sacs. El 70 % de les línies que desenvolupen son per l’exportació, amb
instal·lacions realitzades en Sud Amèrica, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Rússia, Canadà i
gran part de Europa.
La companyia està formada per 110 persones, aproximadament, i 30 d’aquestes formen part de
l’equip de l’Àrea de Enginyeria. Amb diferents perfils tècnics: Mecànics, Elèctrics i Automàtics.
Un dels trets diferencials es la seva orientació a la innovació i la millora continua dels seus
productes.

 

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 36 crèdits ECTS. Aquests crèdits es corresponen amb les assignatures de Gestió de Projectes i Recursos Humans, el bloc optatiu format per les assignatures Projectes en Empresa I i II, i també el TFM.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Perfil Mecànic

Perfil dedicat al disseny mecànic de mecanismes complexos que formen part del portafoli de productes de TMI i al dimensionat d'accionaments elèctrics i oleopneumàtics. També al càlcul de requeriments energètics relacionats amb els equips.

Estudi d'opcions per avaluar solucions, tant en l'àmbit de requerimets tècnics com econòmics. Redacció d'informes tècnics i altres tipus de documents relacionats amb diferents temàtiques: requerits per projectes a clients o de produtes fabricats.

Perfil Automàtic

Perfil dedicat a la programació de màquines que formen part del portafoli de productes de TMI: dosificacions, ensacadores, paletitzadors i enfardadores. I la integració d'aquestes amb altres equips externs, utilitzant els estàndarts establerts a la companyia: Siemes i Allen Bradlley.

Col·laborar en la selecció de components de hardware que integren la part de la automatització de les instal·lacions i en els sistemes de comunicació vigents.

Estudi d'opcions per avaluar solucions tant en l'àmbit de requerimets tècnics com econòmics.

Redacció d'informes tècnics i altres tipus de documents relacionats amb diferents temàtiques: requerits per projectes a clients o de produtes fabricats.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Durant el periode lectiu (mitja jornada - 4h):

Entre la franja horària de 7.00 a 14.00 hores

Durant el periode NO lectiu (jornada completa - 8 h):

Entre la franja horària de les 7.00 a les 17.00 hores

La durada de la formació

Octubre de 2024 a l'agost de 2026

Remuneració bruta anual

18000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Poligon industrial camí dels Frares

C/. Alcarràs, 66

25190 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Qualsevol coneixement tècnic relacionat amb els perfils identificats seran benvinguts

Idiomes

Anglès B2, Valorable altres

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Persones dinàmiques, amb nivell d'autonomia i implicació proactives, capacitat de resolució o, si més no de plantejar solucions a problemes tècnics, treball en equip, bones capacitats orals i escrites

Requereix de mobilitat pròpia