Màster universitari en Enginyeria Industrial

logo-guissona

Breu presentació de l'empresa

Empresa del sector agroalimentari amb molts d’anys d’experiència, i amb un departament d’enginyeria amb més de 50 enginyers. Des d’aquest departament a part d’activitats com la gestió de benzineres, comercialització de gas i llum, tramitació i execució de projectes de granges, construccions terciàries.. és desenvolupen tots els projectes de noves infraestructures i reformes que requereix l’empresa.

Des del disseny de maquinaria pròpia fins al desenvolupament de projectes urbanístics i de grans naus industrials en el nou Complex Alimentari que bonArea esta desenvolupant a Epila (Aragó).

Modalitat de Formació Dual 

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

BonÀrea si està inressada en que l'alumne pugui realitzar el seu TFM a l'empresa.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

La secció d'Avantprojectes està formada per tècnics especialistes i enginyers industrials que, ajudats en alguns casos d'enginyeries externes, desenvolupen i dissenyen projectes que engloben tant la part d'obra civil com la d'instal·lacions. La majoria d'aquests projectes formen part de l'àmbit alimentari, ja que es treballa principalment en reformes a la fàbrica existent a Guissona i en l'obra nova que s'està executant al nou complex industrial d'Epila.

Les funcions que es duen a terme en aquesta secció comencen amb les reunions amb el client intern per determinar les seves necessitats i aportar la millor solució tecnicoeconòmica del mercat. Un cop definida, es coordinen les diferents tasques a realitzar amb tots els gremis afectats per desenvolupar una memòria, plànols i amidaments que els companys que gestionen les obres puguin licitar, adjudicar i executar.

En el cas de les obres d'Epila el funcionament és lleugerament diferent però no menys complex. Les obres s'adjudiquen a una enginyeria externa que desenvolupa el projecte en BIM i amb la que es col·labora amb tota la fase de disseny. Els tècnics especialistes treballen conjuntament amb aquesta enginyeria per definir i preparar les diferents instal·lacions: esquemes de funcionament, esquemes elèctrics, generacions d'aigües tèrmiques, sales de generació de fred industrial, distribucions de zones de vestuaris i oficines, etc. La solució tècnica acordada s'implanta posteriorment al model BIM. Finalitzat aquest projecte, es traspassa als tècnics a peu d'obra, que el liciten i executen de la mà del tècnic del nostre equip.

Actualment, en aquest complex d'Epila hi ha 4 naus en construcció: tallers (finalització prevista 30/05), plataforma logística (inici de funcionament crossdocking el 30/8), nau de fruits secs i nau de rentat de caixes.

Busquem una persona amb inquietud d'aprendre dels principals sectors de l'enginyeria, tant de la part d'obra civil com d'instal·lacions, de conèixer com es desenvolupen els projectes i de poder aportar de manera més especifica en alguna de les especialitats que els companys desenvolupen alhora que coneixerà el projecte en totes les seves fases.

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Durant els dies lectius, adaptat a horari acadèmic

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Durant els dies NO lectius 9:00-14:00 i de 15:00 -18:00

La durada de la formació

Octubre de 2022 a agost de 2024*

Remuneració bruta anual

A determinar€

Localitat on es realitzarà la formació dual

C/. Verge del Claustre 75, 25210 Guissona

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixements bàsics d'AutoCAD

Preferència de coneixements específics d'obara civil

Es valoraran coneixements en Revit (no imprescindible)

Idiomes

Castellà/Català. No es necessari coneixements de cap llengua estrangera

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

No requereix de mobilitat pròpia