Màster universitari en Enginyeria Industrial

Rigual

logo-rigual

Breu presentació de l'empresa

L'empresa té com a activitat principal el disseny, fabricació, venda i servei postvenda de:

 • Remolcs i maquinària agrícola
 • Cisternes sobre camió i autoportants per a transport de combustibles líquids, amb o sense equips de subministrament i mesura
 • Equips sobre camió per a reg i neteja, neteja de clavegueram i altres serveis municipals.

L'empresa té un alt grau d'integració vertical i dissenya i fabrica molts dels components dels equip

Modalitat de Formació Dual

1 plaça per Formació Dual adreçada a estudiants de la UdL

Dades activitats formatives a l'empresa

Les tasques realitzades per l’alumne dins l’empresa seran avaluades i es reconeixeran per un total de 24 crèdits ECTS. L’especialitat que li serà reconeguda a l’alumne dins el programa de formació dual és la “Enterprise Integrated Projects”.

Rigual si està interessat en que l’alumne realitzi el TFM a l’empresa

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'alumne haurà de desenvolupar la capacitat de gestionar els projectes que es desenvolupen a l'empresa de forma autònoma, tot i que comptant amb el suport dels seus companys al Departament d'Enginyeria i el tutor.

Això es concentrarà en:

 • Definició tècnica dels requisits a partir del contracte comercial
 • Elaboració dels plànols i les llistes de materials
 • Càlculs estructurals dels elements que ho requereixin
 • Disseny dels circuits i dimensionament dels components hidràulics i pneumàtics
 • Realització de programes de tall i plegat
 • Llançament de les ordres de fabricació necessàries
 • Suport al personal de fabricació
 • Anàlisi de costos de fabricats

Per això es faran servir les següents eines informàtiques:

 • Programa de CAD SolidWorks
 • Programa de simulació Altair Simsolid
 • ERP Microsoft Bussiness Central
 • Programes Lantek i Cibelec per a tall i plegat
 • Microsoft Office

Formació integrada en l'empresa

Horari

Especificar horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Flexible, entre 8 y 13 horas

Especificar horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Flexible entre las 7h y las 17h a acordar entre el alumno y la empresa

*L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de formació del Màster (classes o avaluacions) es considera com si l’estudiant estigues treballant a l’empresa

La durada de la formació

Octubre de 2022 a l'agost de 2024*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

15.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Autovía A2, km 442 - 22520 FRAGA

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Grau en Enginyeria Mecànica, Eléctrica, Electrònica o Tecnologias Industrials.

Coneixements de SolidWorks

Coneixements de Microsoft Office

Idiomes

 Anglès a nivell bàsic.

Es valorarà francès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Capacitat de Treball en equip

Ganes d'aprendre

Requereix de mobilitat pròpia